Một tiếp cận trong phát hiện và nhận dạng mặt người dưới sự trợ giúp của camera

Bài báo này đề xuất một kỹ thuật phát hiện mặt người dựa theo nguyên lý phát hiện đối tượng chuyển động dưới sự trợ giúp của camera và kỹ thuật nhận dạng mặt người. trên cơ sở đó áp dụng các kỹ thuật nhận dạng mặt người dựa theo kỹ thuật phân tích thành phần chính Pca nhằm áp dụng vào các hệ thống giám sát có sử dụng camera.

Xem thêm

Một kỹ thuật chiếu sáng trong trưng bày ảo dựa và light map

Đỗ Văn Thiện, Trịnh Hiền Anh, Đỗ Năng Toàn, Trịnh Xuân Hùng, Ngô Đức Vĩnh, Nghiêm Văn Hưng

Xem thêm

An Algorithm to Improve Accuracy of Indoor Positioning

Ngô Văn Bình, Vương Quang Phương, Đinh Quang Thụ, Hoàng Đỗ Thanh Tùng

Xem thêm

Một kỹ thuật phát hiện bóng đối tượng kết hợp yếu tố thời gian

Đỗ Năng Toàn, Trịnh Hiền Anh, Hà Mạnh Toàn, Ngô Đức Vĩnh, Đặng Vũ Tuấn

Xem thêm