Khoa học máy tính

Ngành Khoa học máy tính

1. Mục tiêu
Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Khoa học Máy tính có thể:

- PEO 1: Phát triển các giải pháp kỹ thuật để thực hiện các công việc xây dựng, vận hành và quản lý trong lĩnh vực phát triển phần mềm;

- PEO 2: Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm chuyên nghiệp cũng như khả năng giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc đa quốc gia;

- PEO 3: Thực hiện sự liêm chính và cam kết không ngừng cải tiến trong sáng tạo, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.


2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
- SO1: Có khả năng phân tích vấn đề điện toán phức tạp và áp dụng các nguyên lý điện toán cũng như các lĩnh vực liên quan khác để xác định giải pháp

- SO2: Có khả năng thiết kế, triển khai và đánh giá một giải pháp dựa trên nền tảng điện toán để đáp ứng các yêu cầu phù hợp với ngành khoa học máy tính

- SO3: Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong các môi trường làm việc khác nhau.

- SO4: Nhận thức được trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra các đánh giá sáng suốt trong thực hành máy tính dựa trên các nguyên tắc pháp lý và đạo đức.

- SO5: Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật.

- SO6: Có khả năng áp dụng lý thuyết khoa học máy tính và các nguyên tắc cơ bản về phát triển phần mềm để đề ra các giải pháp dựa trên điện toán.

3. Chương trình khung các khóa ngành Khoa học máy tính

- Chương trình khung ngành Khoa học máy tính khóa 18

- Chương trình khung ngành Khoa học máy tính khóa 17

- Chương trình khung ngành Khoa học máy tính khóa 16

- Chương trình khung ngành Khoa học máy tính khóa 15

- Chương trình khung ngành Khoa học máy tính khóa 14

- Chương trình khung ngành Khoa học máy tính khóa 13

- Chương trình khung ngành Khoa học máy tính khóa 12

4. Bảng tổng hợp số liệu sinh viên nhập học và tốt nghiệp hằng năm

NămNăm họcTuyển sinhCử nhân tốt nghiệp
12022-202313069
22021-2022137105
32020-202115294
42019-2020139125
52018-2019125185