Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học tuần từ 23/03/2020 đến 05/04/2020 khoa CNTT

Thực hiện thông báo số 45/TB-ĐHCN của Nhà trường về việc triển khai kế hoạch công tác từngày 23/03/2020 đến 05/04/2020, BCN Khoa Công nghệ thông tin triển khai như sau:

1. Đối với các sinh viên đã được quyết định cho phép làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp (Liên thông Cao đẳng nghề – Đại học khóa 12, Đại học K11 vàcác khóakhác): Thực hiện đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp theo hướng dẫn của Giảng viên. Thời gian bắt đầu từ 23/03/2020 (có kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp chi tiết kèm theo).

Lưu ý: Trong thời gian thực hiện đồ án, Giảng viên và sinh viên tăng cường sử dụng các hình thức liên lạc điện tử, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

2. Các học phần có tên sau đây (bao gồm cả các học phần thay thế đồ án, cải thiện của các lớp Liên thông Cao đẳng nghề – Đại học khóa 12, Đại học K11) – xem trong file excel đính kèm. Sẽ thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến từ 30/03/2020. Kế hoạch chi tiết như sau:

- Từ 23/03/2020-29/03/2020: Giáo viên chuẩn bị học liệu, lên kế hoạch chi tiết giảng dạy cho học phần;

- 27/03/2020 Giáo viên thông báo thông tin các lớp trực tuyến (Key, Password…) cho sinh viên đăng nhập;

- Từ 30/03/2020 đến 19/04/2020 Thực hiện giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thực hành trực tuyến;

3. Các đồng chí Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung, thực hiện giảng dạy của giảng viên thuộc bộ môn quản lý. Giáo viên chủ nhiệm thông báo kế hoạch tới sinh viên.Tổ chức thực hiện;

Chi tiết kế hoạch

Danh sách môn học

  • Thứ Hai, 09:03 23/03/2020

Tags: