Cao học Hệ thống thông tin

Thạc sỹ Hệ thống thông tin

NGÀNH THẠC SỸ HỆ THỐNG THÔNG TIN

1. Mục tiêu

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Thạc sỹ Hệ thống thông tin có thể:

+ Kiến thức:

PEO 1: Có kiến thức nền tảng trong lĩnh vực hệ thống thông tin cũng như các kỹ năng thực hành phù hợp để có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên sâu.

PEO 2: Có kiến thức và kỹ năng thực hành tiên tiến mang tính chất chuyên sâu, được cập nhật các chủ đề mang tính thời sự, các hướng nghiên cứu mũi nhọn trong lĩnh vực hệ thống thông tin.

+ Kỹ năng:

PEO 3: Có khả năng nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu, sử dụng được ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thực tế.

+ Mức tự chủ và trách nhiệm:

PEO 4: Có khả năng hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ và khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến hệ thống thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

- SO1: Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ sở ngành Hệ thống thông tin về dữ liệu, tri thức, mô hình hóa và thiết kế hệ thống để giải quyết vấn đề cơ bản trong lĩnh vực chuyên môn.

- SO2: Có khả năng vận dụng các kiến thức chuyên sâu của ngành Hệ thống thông tin trong: quản trị hệ thống thông tin; đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin; phát triển hệ thống thông tin.

- SO3: Có khả năng phát hiện vấn đề trong khoa học và thực tiễn cũng như vận dụng tích hợp các kiến thức, kỹ năng, công cụ hiện đại của ngành Hệ thống thông tin và các phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết vấn đề và công bố kết quả.

- SO4: Có khả năng hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ và khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến hệ thống thông tin.

3. Tiêu chí đánh giá

- PI1.1: Khả năng phân tích, thiết kế hệ thống thông tin ở mức chuyên sâu.

- PI1.2: Khả năng quản trị và phân tích dữ liệu.

- PI1.3: Khả năng biểu diễn, xử lý và quản trị tri thức.

- PI2.1: Khả năng quản trị hệ thống thông tin.

- PI2.2: Khả năng đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin.

- PI2.3: Khả năng phát triển hệ thống thông tin theo một trong các hướng: Hệ thống thông minh, Hệ thống phân tán, Hệ thống nhúng.

- PI3.1: Khả năng phát hiện vấn đề trong khoa học và thực tiễn.

- PI3.2: Khả năng vận dụng tích hợp các kiến thức, kỹ năng, công cụ hiện đại của ngành Hệ thống thông tin và các phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết vấn đề và công bố kết quả.

- PI4.1: Khả năng hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ.

- PI4.2: Khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến hệ thống thông tin.

4. Chương trình khung ngành Thạc sỹ Hệ thống thông tin

Chương trình khung ngành Thạc sỹ Hệ thống thông tin.