Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghiệp có thể chia làm hai giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Từ năm 1999 đến năm 2005.

Khoa Công nghệ thông tin được thành lập vào ngày 05/07/1999 theo Quyết định số 115/TCHC của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công nghiệp Hà Nội.

Giai đoạn 2: Từ năm 2005 đến nay

Sau khi có quyết định 315/2005 QĐ/TTG ngày 2/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, từ đây Khoa Công nghệ thông tin có thêm chức năng đào tạo bậc đại học.

Trong các năm qua, đã có hàng nghìn sinh viên của khoa ra trường, làm việc. Phần lớn các em làm đúng ngành nghề đào tạo. Các em đã có chỗ đứng vững chắc trong xã hội và đồng thời chính các em đã làm cho vị thế của khoa cũng như của nhà trường được nâng lên... xem tiếp