An toàn thông tin

Ngành An toàn thông tin

Ngành An toàn thông tin

1. Mục tiêu:

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình An toàn thông tin có thể:

- PEO 1:

+ Phân tích được một số vấn đề an toàn thông tin trong thực tiễn.

+ Vận dụng được các nguyên lý tính toán và các chuyên ngành liên quan khác để xác định giải pháp cho các vấn đề an toàn thông tin trong thực tiễn.

- PEO 2:

+ Thiết kế được giải pháp an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu cho trước.

+ Triển khai được các giải pháp an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu cho trước.

+ Đánh giá được giải pháp an toàn thông tin

- PEO 3:

+ Khả năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường kỹ thuật

+ Khả năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường phi kỹ thuật

+ Khả năng thuyết trình hiệu quả

- PEO 4:

+ Khả năng nhận định trách nhiệm nghề nghiệp trong thực hành điện toán

+ Khả năng đánh giá các tình huống trong thực hành điện toán dựa trên các nguyên tắc pháp luật

+ Khả năng đánh giá các tình huống trong thực hành điện toán dựa trên đạo đức nghề nghiệp

- PEO 5:

+ Khả năng thành lập nhóm làm việc

+ Khả năng triển khai hiệu quả kế hoạch làm việc nhóm và đóng góp vào công việc nhóm

+ Khả năng điều phối nhóm làm việc hiệu quả với vai trò người đứng đầu

- PEO 6:

+ Vận dụng lý thuyết đảm bảo an toàn thông tin để duy trì hoạt động của hệ thống khi xuất hiện rủi ro và các mối đe dọa

+ Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin để duy trì hoạt động của hệ thống khi xuất hiện rủi ro và các mối đe dọa

- PEO 7:

+ Lập và thực hiện được kế hoạch tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

+ Giải thích được các khái niệm, nguyên lý, quy luật cơ bản của khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo:

- SO1: Có khả năng phân tích một số vấn đề an toàn thông tin và áp dụng các nguyên lý tính toán cũng như các lĩnh vực liên quan khác để xác định giải pháp.

- SO2: Có khả năng thiết kế, triển khai và đánh giá một giải pháp dựa trên nền tảng điện toán để đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin.

- SO3: Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong các môi trường làm việc khác nhau

- SO4: Nhận thức được trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra các đánh giá sáng suốt trong thực hành máy tính dựa trên các nguyên tắc pháp lý và đạo đức.

- SO5: Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật.

- SO6: Vận dụng lý thuyết và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin để duy trì hoạt động của hệ thống khi xuất hiện rủi ro và các mối đe dọa.

- SO7: Có khả năng học tập suốt đời; nhận thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.

3. Chương trình khung các khóa ngành ATTT:

Chương trình khung ngành ATTT Khóa 19