Công nghệ đa phương tiện

Ngành Công nghệ đa phương tiện

1. Mục tiêu

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Công nghệ Đa phương tiện có thể:

- PEO1: Có hiểu biết về kinh tế, chính trị: có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.

- PEO2: Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- PEO3: Có hiểu biết sâu rộng về kiến thức cơ sở của ngành học công nghệ đa phương tiện bao gồm kỹ thuật xử lý dữ liệu đa phương tiện và dữ liệu truyền thông, thiết kế đa phương tiện, lập trình tích hợp các thành phần đa phương tiện.

- PEO4: Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực đa phương tiện: Thiết kế các sản phẩm đa phương tiện. Tích hợp các tài nguyên đa phương tiện. Phát triển sản phẩm phần mềm sử dụng tài nguyên đa phương tiện.

- PEO5: Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

- SO1: Phân tích được một vấn đề điện toán phức tạp, áp dụng các nguyên lý điện toán và các lĩnh vực liên quan khác để xác định giải pháp.

- SO2: Thiết kế, triển khai và đánh giá được một giải pháp sử dụng công nghệ đa phương tiện, công nghệ thông tin và truyền thông để đáp ứng yêu cầu xác định.

- SO3: Giao tiếp hiệu quả trong các ngữ cảnh khác nhau.

- SO4: Làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật.

- SO5: Thiết kế, triển khai, đánh giá phần mềm đáp ứng các yêu cầu điện toán cho trước bằng các công cụ và kỹ thuật của công nghệ thông tin.

- SO6: Nhận thức được về trách nhiệm nghề nghiệp, đánh giá được sự phù hợp của các hoạt động chuyên môn với các quy định pháp luật và nguyên tắc đạo đức.

- SO7: Có khả năng học tập suốt đời, có nhận thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật và sử dụng ngoại ngữ.

3. Chuẩn đầu ra cấp độ 3/ chỉ số đánh giá hiệu năng:

- PI1.1: Phân tích được một số bài toán tính toán phức tạp.

- PI1.2: Vận dụng được các nguyên lý tính toán và các chuyên ngành liên quan khác để xác định giải pháp cho các vấn đề điện toán phức tạp.

- PI2.1: Xây dựng được sản phẩm đa phương tiện đáp ứng yêu cầu cho trước sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

- PI2.2: Triển khai được các giải pháp truyền thông đáp ứng yêu cầu cho trước sử dụng sản phẩm đa phương tiện, công nghệ thông tin và truyền thông.

- PI2.3: Đánh giá được giải pháp công nghệ đa phương tiện, công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu xác định.

- PI3.1: Viết được báo cáo kỹ thuật.

- PI3.2: Chuẩn bị và trình bày được bài thuyết trình.

- PI3.3: Giao tiếp bằng văn bản, lời nói trong môi trường làm việc phi kỹ thuật.

- PI4.1: Thiết lập được mục tiêu, các quy tắc và kế hoạch hoạt động nhóm.

- PI4.2: Thể hiện được vai trò, nhiệm vụ và khả năng phối hợp trong hoạt động nhóm.

- PI5.1: Thiết kế được sản phẩm phần mềm có sử dụng tài nguyên công nghệ đa phương tiện.

- PI5.2: Triển khai được sản phầm phần mềm có sử dụng tài nguyên công nghệ đa phương tiện.

- PI5.3: Đánh giá được sản phẩm phần mềm có sử dụng tài nguyên công nghệ đa phương tiện.

- PI6.1: Nhận định được trách nhiệm nghề nghiệp trong thực hành điện toán dựa trên các nguyên tắc pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

- PI6.2: Đánh giá được các tình huống trong thực hành điện toán dựa trên các nguyên tắc pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

- PI7.1: Lập và thực hiện kế hoạch tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm đối với nghề nghiệp, môi trường và xã hội

- PI7.2: Áp dụng được các kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội để phát triển năng khiếu cá nhân.

- PI7.3: Giải thích được các khái niệm, nguyên lý, quy luật cơ bản của khoa học chính trị và pháp luật.

- PI7.4: Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ trung cấp bậc 3/6 (tương ứng với B1 khung Châu Âu).

4. Chương trình khung:

- Chương trình khung ngành Công nghệ đa phương tiện khóa 18

- Chương trình khung ngành Công nghệ đa phương tiện khóa 17