Đia chỉ liên hệ

Khoa Công nghệ thông tin

- Văn phòng khoa: Tầng 6, nhà A1, Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 043. 7655121. Số nội bộ 253.

- Văn phòng các bộ môn:

+ Bộ môn Công nghệ phần mềm: Tầng 6, nhà A1, Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

+ Bộ môn Hệ thống thông tin: Tầng 6, nhà A1,Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

+ Bộ môn Kỹ thuật và mạng máy tính: Tầng 7, nhà A1, Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

+ Bộ môn Khoa học máy tính: Tầng 8, nhà A1, Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

+ Bộ môn Công nghệ đa phương tiện: Tầng 9, nhà A1, Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

+ Tổ Kỹ thuật hành chính: Tầng 7, nhà A1,Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

- Thông tin về Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐHCNHN:

Website: https://fit.haui.edu.vn/vn hoặc https://fit-haui.edu.vn/

https://www.facebook.com/groups/k16.fit.haui

Facebook: https://www.facebook.com/FITHaUI

Bộ phận truyền thông FIT Media: https://www.facebook.com/fitmediahaui

Đội Thanh niên tình nguyện khoa CNTT-HaUI: https://www.facebook.com/TNTNCNTT

Đội nghệ thuật Khoa CNTT Istar-HaUI: https://www.facebook.com/ISTARHaUI

Đội hỗ trợ kỹ thuật IT Supporter: https://www.facebook.com/ITSupport.HaUI