Một tiếp cận trong phát hiện và nhận dạng mặt người dưới sự trợ giúp của camera

Bài báo này đề xuất một kỹ thuật phát hiện mặt người dựa theo nguyên lý phát hiện đối tượng chuyển động dưới sự trợ giúp của camera và kỹ thuật nhận dạng mặt người. trên cơ sở đó áp dụng các kỹ thuật nhận dạng mặt người dựa theo kỹ thuật phân tích thành phần chính Pca nhằm áp dụng vào các hệ thống giám sát có sử dụng camera.

MỘT TIẾP CẬN TRONG PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI DƯỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CAMERA

Ngô Đức Vĩnh, Đỗ Năng Toàn, Đỗ Năng Toàn, Hà Mạnh Toàn, Hà Mạnh Toàn

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585.

2017

Abstract

Bài báo này đề xuất một kỹ thuật phát hiện mặt người dựa theo nguyên lý phát hiện đối tượng chuyển động dưới sự trợ giúp của camera và kỹ thuật nhận dạng mặt người. trên cơ sở đó áp dụng các kỹ thuật nhận dạng mặt người dựa theo kỹ thuật phân tích thành phần chính Pca nhằm áp dụng vào các hệ thống giám sát có sử dụng camera.

Citation

Ngô Đức Vĩnh, Đỗ Năng Toàn, Đỗ Năng Toàn, Hà Mạnh Toàn, Hà Mạnh Toàn, “MỘT TIẾP CẬN TRONG PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI DƯỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CAMERA”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 2017.

  • Thứ Năm, 09:12 04/04/2019