Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Đặng Trọng Hợp

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: đối ngoại, đề xuất về nhân sự và cơ sở vật chất, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, phát triển đội ngũ.

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển Khoa.

- Công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo.

- Thực tập tốt nghiệp, hợp tác doanh nghiệp.

- Xây dựng và phát triển thương hiệu Khoa Công nghệ thông tin.

- Quản lý tài sản được Nhà trường giao (bao gồm cả tài sản hữu hình và tài sản vô hình thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, hệ thống máy tính, dữ liệu phần mềm).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Phụ trách các tổ, bộ môn: Tổ trưởng tổ Kỹ thuật - Hành chính, phụ trách bộ môn Khoa học máy tính.

- Sinh hoạt tại bộ môn: Khoa học máy tính.

Điện thoại: 0983144899

Email: dangtronghop@gmail.com

Phó Trưởng khoa: TS. Trần Tiến Dũng

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


- Phụ trách công tác khoa học & công nghệ, hợp tác quốc tế.

- Phụ trách công tác biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ dạy và học.

- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển hồ sơ đánh giá kết quả học tập.

- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.

- Phụ trách đào tạo sau đại học.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

- Phụ trách các bộ môn: Công nghệ Phần mềm, Kỹ thuật & Mạng máy tính.

- Sinh hoạt tại bộ môn Công nghệ phần mềm.

Điện thoại: 0912304113

Email: trantd@haui.edu.vn

Phó Trưởng khoa: TS. Phạm Văn Hà

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Phụ trách công thực hiện tiến độ, kế hoạch đào tạo, kiểm tra đánh giá.

- Công tác nền nếp, công tác sinh viên, cố vấn học tập.

- Phụ trách công tác ISO, công tác 5S.

- Phụ trách hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, công tác thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm, sinh viên giỏi.

- Phụ trách các hoạt động phong trào.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

- Phụ trách các bộ môn: Hệ thống thông tin, Công nghệ Đa phương tiện.

- Sinh hoạt tại bộ môn Hệ thống thông tin.

Số ĐT: 0948036600

Email: phamvanha@gmail.com

* BAN CHI ỦY CHI BỘ KHOA NHIỆM KỲ 2020-2023

1. Đặng Trọng Hợp – Bí thư

2. Phạm Văn Hà – Phó Bí thư

3. Phạm Văn Hiệp - Chi ủy

* BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2022-2025

1. Nguyễn Đức Lưu – Chủ tịch

2. Phạm Văn Hiệp – Phó chủ tịch

3. Vũ Thị Tuyết Mai – Ủy viên

* BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2022 - 2025

1. Nguyễn Chiến Thắng – Bí thư

2. Nguyễn Trường An – Phó bí thư

3. Thân Ngọc Thiện – Phó bí thư

* CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

STT

Tên bộ môn / Tổ

Trưởng bộ môn

Số điện thoại

1

Khoa học máy tính

TS. Trần Hùng Cường

0983934786

2

Hệ thống thông tin

TS. Vũ Việt Thắng

0961984812

3

Kỹ thuật và Mạng máy tính

TS. Nguyễn Bá Nghiễn

01643017220

4

Công nghệ phần mềm

TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình

0977901599
5

Công nghệ đa phương tiện

TS. Đỗ Mạnh Hùng

0916113319

6

Hành chính

TS. Đặng Trọng Hợp

0983144899

* THƯ KÝ KHOA: Cô Vi Thị Huệ – SĐT: 0942346565

* CỐ VẤN HỌC TẬP:

- Cô Đặng Thị Nhung – SĐT: 0983210286

- Cô Trần Mai Linh – SĐT: 0984291823

- Cô Nguyễn Thị Kim Tuyến – SĐT: 0974221649

- Cô Trần Thị Trinh – SĐT: 0963005376