Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Phó Trưởng khoa (phụ trách khoa): TS. Đặng Trọng Hợp

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: đối ngoại, tổ chức nhân sự, đầu tư xây dựng, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, phát triển đội ngũ. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển Khoa.

- Phụ trách công tác đào tạo, kiểm định chương trình đào tạo.

- Phụ trách thực tập tốt nghiêp, hợp tác doanh nghiệp.

- Phụ trách công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài sản.

- Trực tiếp phụ trách Tổ Kỹ thuật – Hành chính.

- Sinh hoạt tại bộ môn Khoa học máy tính.

Điện thoại: 0983144899

Email: dangtronghop@gmail.com

Phó Trưởng khoa: TS. Trần Tiến Dũng

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


- Phụ trách công tác khoa học & công nghệ, hợp tác quốc tế.

- Phụ trách công tác biên soạn giáo trình.

- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển hồ sơ đánh giá kết quả học tập.

- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.

- Phụ trách đào tạo sau đại học.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

- Sinh hoạt tại bộ môn Công nghệ phần mềm.

Điện thoại: 0912304113

Email: trantd@haui.edu.vn

Phó Trưởng khoa: Thầy Nguyễn Văn Thắng

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Phụ trách công thực hiện tiến độ, kế hoạch đào tạo, kiểm tra đánh giá, công tác nề nếp, công tác sinh viên.

- Phụ trách công tác ISO, công tác 5S.

- Phụ trách hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, công tác thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm, sinh viên giỏi.

- Phụ trách các hoạt động phong trào.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

- Sinh hoạt tại bộ môn Khoa học máy tính.

Số ĐT: 0913008321

Email: thang.nv.cntt@gmail.com

* BAN CHI ỦY CHI BỘ KHOA NHIỆM KỲ 2020-2023

1. Đặng Trọng Hợp – Bí thư

2. Phạm Văn Hà – Chi ủy viên

* BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2012-2017

1. Nguyễn Đức Lưu – Chủ tịch

2. Phạm Văn Hiệp – Phó chủ tịch

3. Vũ Thị Tuyết Mai – Ủy viên

* BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2019-2022

1. Trịnh Bá Quý – Bí thư

2. Nguyễn Thị Hương Lan – Phó bí thư

3. Lê Thị Lan Phương – Phó bí thư

* CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

STT

Tên bộ môn

Trưởng bộ môn

Số điện thoại

1

Khoa học máy tính

TS. Nguyễn Mạnh Cường

0912870090

2

Hệ thống thông tin

TS. Phạm Văn Hà

0948036600

3

Kỹ thuật và Mạng máy tính

TS. Nguyễn Bá Nghiễn

01643017220

4

Công nghệ phần mềm

TS. Trần Tiến Dũng

0912304113

5

Công nghệ đa phương tiện

TS. Đỗ Mạnh Hùng

0916113319

6

Kỹ thuật – Hành chính

TS. Đặng Trọng Hợp

0983144899

* GIÁO VỤ: Cô Vi Thị Huệ – SĐT: 0942346565

* GVCN:

- Cô Đặng Thị Nhung – SĐT: 0983210286

- Cô Trần Mai Linh – SĐT: 0984291823

- Cô Nguyễn Thị Kim Tuyến – SĐT: 0974221649