Quy chế Đào tạo

Nhà trường ban hành quy chế đào tạo:

Nhà trường ban hành quy chế đào tạo:

- Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ: Tải về tại đây

- Quy chế đào tạo Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp: Tải về tại đây

- Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sỹ tại Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội: Tải về tại đây.

- Quy định làm Đồ án, khóa luận Tốt nghiệp: Tải về tại đây

- Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ: Tải về tại đây.

- Mẫu đơn trong đào tạo tín chỉ: Tải về tại đây.

- Danh sách các học phần/ môn học thay thế năm 2022: Tải về tại đây.