Kế hoạch tuyên truyền trong sinh viên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-ĐHCN ngày 16/3/2021 về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nhà trường ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-ĐHCN ngày 16/3/2021 về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Nhà trường ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong sinh viên nhà trường để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt kết quả cao.
- Tuyên truyền để sinh viên hiểu rõ về vai trò, vị trí của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, hiểu được quyền và trách nhiệm khi tham gia bầu cử, nắm bắt được các quy định, quy trình, thời gian triển khai công tác bầu cử
- Bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong Nhà trường.

2. NỘI DUNG:
2.1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm:
- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và bối cảnh của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của cử tri vào sự thành công của cuộc bầu cử.
- Cách thức đăng ký địa điểm bầu cử và thời gian tổ chức bầu cử.
- Thông tin về các ứng cử viên trong ds bầu cử tại các địa điểm bầu cử do Nhà trường phối hợp tổ chức.
- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.
- Kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.
2.2 Thời gian và tiến độ thông tin, tuyên truyền:
- Đợt 1: Từ tháng 3/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021
+ Tập trung tuyên truyền trong sinh viên về quyền, trách nhiệm của cử tri.
+ Hướng dẫn sinh viên cách thức đăng ký địa điểm bầu cử và thời gian tổ chức bầu cử.
+ Thông tin về các ứng cử viên trong ds bầu cử tại các địa điểm bầu cử do Nhà trường phối hợp tổ chức.
- Đợt 2: Sau ngày bầu cử 23/5/2021 đến ngày 30/6/2021
+ Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử tại 03 cơ sở đào tạo.
2.3. Hình thức tuyên truyền:
- Tuyên truền trên website, hệ thống đại học điện tử, mạng xã hội.
- Tuyên truyền trực quan bằng bảng hiệu, màn hình led, băng rôn, áp phích
- Các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao chào mừng.

3. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:
- Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân, là ngày hội của toàn dân.
- Tập thể CCVC, người lao động và học viên, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

  • Thứ Sáu, 15:17 02/04/2021

Tags: