Kế hoạch đánh giá ngoài kiểm định ngành CNTT

Kế hoạch đánh giá ngoài kiểm định ngành CNTT

LCH TRÌNH KHO SÁT CHÍNH THC

CA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN,

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Thời gian: Từ Thứ Năm, ngày 08 tháng 4 đến Thứ Hai ngày 12 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm: Tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thời gian

Hoạt động

Thành phần Đoàn

Địa điểm

làm việc

Thứ Năm
ngày 08/4/21

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT

8h00 - 08h15

Đoàn gặp Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo 2 khoa

Cả Đoàn ĐGN

8h15 - 09h00

  • Trưởng Đoàn ĐGN phổ biến các nguyên tắc ĐGN, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của từng thành viên.
  • Đoàn trao đổi về những vấn đề cần tập trung làm rõ khi nghiên cứu minh chứng và phỏng vấn với Hội đồng TĐG.

Cả Đoàn ĐGN

9h00 - 10h00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

LĐ các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: ĐT, KHCN,TCKT, CTSV, TCHC, Quản trị; các trung tâm: CNTT; Khảo thí; Thông tin – Thư viện; Truyền thông và Quan hệ công chúng và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN

10h00 - 11h30

Khai mạc ĐGN (Chương trình chi tiết kèm theo)

Cả Đoàn ĐGN

11h30 - 14h00

Nghỉ trưa

14h00 - 17h00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

LĐ các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: ĐT, KHCN,TCKT, CTSV, TCHC, Quản trị; các trung tâm: CNTT; Khảo thí; Thông tin – Thư viện; Truyền thông và Quan hệ công chúng và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN

17h00-18h00

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

Cả Đoàn ĐGN

18h00-19h00

Nghỉ chiều

Cả Đoàn ĐGN

19h00 - 20h00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

LĐ các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: ĐT, KHCN,TCKT, CTSV, TCHC, Quản trị; các trung tâm: CNTT; Khảo thí; Thông tin – Thư viện; Truyền thông và Quan hệ công chúng và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN

Thứ Sáu
ngày
09/4/21

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI

8h00 -11h30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Lãnh đạo các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: ĐT, KHCN, TCKT, CTSV, TCHC, Quản trị; các trung tâm: CNTT; Khảo thí; Thông tin – Thư viện; Truyền thông và Quan hệ công chúng, Lãnh đạo Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ, Lãnh đạo các bộ môn liên quan và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN

11h30 - 14h00

Nghỉ trưa

Cả Đoàn ĐGN

14h00 -17h30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Lãnh đạo các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: ĐT, KHCN, TCKT, CTSV, TCHC, Quản trị; các trung tâm: CNTT; Khảo thí; Thông tin – Thư viện; Truyền thông và Quan hệ công chúng, Lãnh đạo Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ, Lãnh đạo các bộ môn liên quan và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu

Cả Đoàn ĐGN

17h30 -18h00

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

Cả Đoàn ĐGN

18h00-19h00

Nghỉ chiều

Cả Đoàn ĐGN

19h00 - 20h00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Lãnh đạo các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: ĐT, KHCN, TCKT, CTSV, TCHC, Quản trị; các trung tâm: CNTT; Khảo thí; Thông tin – Thư viện; Truyền thông và Quan hệ công chúng, Lãnh đạo Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ, Lãnh đạo các bộ môn liên quan và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu

Cả Đoàn ĐGN

Thứ Bảy

ngày 10/4/21

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA

8h00 - 9h00

Phỏng vấn Nhóm chuyên viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Trường & của 2 đơn vị phụ trách CTĐT; Công đoàn & Đoàn TNCSHCM của đơn vị phụ trách 2 CTĐT ngành CNTT và ngành NNA

Nhóm 1

Phỏng vấn Nhóm sinh viên đại học ngành Công nghệ thông tin

Nhóm 2

Phỏng vấn Nhómsinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh.

Nhóm 3

9h00 - 9h15

Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn

Cả Đoàn ĐGN

9h15 - 10h15

Phỏng vấn nhóm Nhà tuyển dụng ngành Công nghệ thông tin

Nhóm 1

Phỏng vấn nhóm Nhà tuyển dụng ngành Ngôn ngữ Anh.

Nhóm 2

Phỏng vấn Nhóm cựu sinh viên đại học ngành Công nghệ thông tin

Nhóm 3

Phỏng vấn Nhóm cựu sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh.

Nhóm 4

10h15 - 10h30

Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn

Cả Đoàn ĐGN

10h30 - 11h30

Phỏng vấn nhóm Giảng viên ngành Công nghệ thông tin

Nhóm 1

Phỏng vấn nhóm Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh.

Nhóm 2

Thăm cơ sở thực hành và dự giờ một số lớp theo thời khóa biểu

Nhóm 3

Thăm sân bãi, ký túc xá, cơ sở y tế, thư viện, các cơ sở vật chất khác của Trường

Nhóm 4

11h30 - 14h00

Nghỉ trưa

14h00 - 15h00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Lãnh đạo các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: ĐT, KHCN, TCKT, CTSV, TCHC, Quản trị; các trung tâm: CNTT; Khảo thí; Thông tin – Thư viện; Truyền thông và Quan hệ công chúng, Lãnh đạo Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ, Lãnh đạo các bộ môn liên quan và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu

Cả đoàn ĐGN

15h15 - 15h30

Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn

Cả Đoàn ĐGN

15h30 -17h00

Phỏng vấn Lãnh đạo Trường, đại diện lãnh đạo Hội đồng trường và Lãnh đạo Hội đồng tự đánh giá 2 CTĐT

Cả Đoàn ĐGN

17h00 - 18h00

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

Cả Đoàn ĐGN

18h00-19h00

Nghỉ chiều

Cả Đoàn ĐGN

19h00 - 20h00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Lãnh đạo các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: ĐT, KHCN, TCKT, CTSV, TCHC, Quản trị; các trung tâm: CNTT; Khảo thí; Thông tin – Thư viện; Truyền thông và Quan hệ công chúng, Lãnh đạo Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ, Lãnh đạo các bộ môn liên quan và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu

Cả Đoàn ĐGN

Chủ nhật

ngày 11/4/21

NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ

8h00 - 11h30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Lãnh đạo các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: ĐT, KHCN, TCKT, CTSV, TCHC, Quản trị; các trung tâm: CNTT; Khảo thí; Thông tin – Thư viện; Truyền thông và Quan hệ công chúng, Lãnh đạo Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ, Lãnh đạo các bộ môn liên quan và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu

Cả Đoàn ĐGN

11h30 - 14h00

Nghỉ trưa

14h00 - 18h00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Lãnh đạo các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: ĐT, KHCN, TCKT, CTSV, TCHC, Quản trị; các trung tâm: CNTT; Khảo thí; Thông tin – Thư viện; Truyền thông và Quan hệ công chúng, Lãnh đạo Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ, Lãnh đạo các bộ môn liên quan và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu

Cả Đoàn ĐGN

18h00-19h00

Nghỉ chiều

Cả Đoàn ĐGN

19h00 - 20h00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Lãnh đạo các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: ĐT, KHCN, TCKT, CTSV, TCHC, Quản trị; các trung tâm: CNTT; Khảo thí; Thông tin – Thư viện; Truyền thông và Quan hệ công chúng, Lãnh đạo Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ, Lãnh đạo các bộ môn liên quan và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu

Cả Đoàn ĐGN

Thứ Hai

ngày 12/4/21

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM

8h00 - 11h30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Lãnh đạo các đơn vị phụ trách CTĐT; cán bộ phụ trách các phòng: ĐT, KHCN, TCKT, CTSV, TCHC, Quản trị; các trung tâm: CNTT; Khảo thí; Thông tin – Thư viện; Truyền thông và Quan hệ công chúng, Lãnh đạo Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ, Lãnh đạo các bộ môn liên quan và cán bộ phụ trách các tiêu chuẩn của báo cáo TĐG làm việc trực tiếp khi được yêu cầu

Cả Đoàn ĐGN

11h30 - 14h00

Nghỉ trưa

14h00 - 15h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Cả Đoàn ĐGN

15h00 - 17h00

Bế mạc, ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, chụp ảnh lưu niệm (Chương trình chi tiết đính kèm).

Cả Đoàn ĐGN; TTKĐCLGD; Tr. ĐH CN Hà Nội & Khách mời

  • Thứ Hai, 16:20 29/03/2021

Tags: