Đăng ký sinh viên NCKH

Từ 13/7-31/7/2022 giảng viên và sinh viên chủ động kết nối và lựa chọn đề tài.

- Giảng viên đề xuất đề tài cập nhật thông tin vào link sau (cả đề tài đã có SV thực hiện và đề tài chưa có + muốn tìm kiếm sinh viên thực hiện):

docs.google.com/spreadsheets/d/1Lp42uPcMp4ZR7Km7joknGoRC6Em-OuBQ/edit

- Sinh viên đề xuất đề tài nhưng chưa tìm được giảng viên hướng dẫn cập nhật thông tin đề tài vào link sau:

docs.google.com/spreadsheets/d/1LxM3Qr7Liq-8psoVPD0W-_B2ITChQpY5/edit

2. Từ 1/8 -15/8/2022, Khoa sẽ tổng hợp các đề tài SV đề xuất mà chưa có giáo viên hướng dẫn và đề tài GV hướng dẫn mà chưa có sinh viên thực hiện để kết nối và phân công.

3. Trước 31/8 các nhóm nộp Phiếu đăng ký và thuyết minh về Đ/c Huệ (theo mẫu). Khoa họp xét và gửi về Phòng KHCN trước 10/9.

4. Các em SV các lớp tham gia với chỉ tiêu >=5% SV tham gia (tương đương 1 đề tài/lớp)

5. Lưu ý:

- Giảng viên không hướng dẫn quá 2 đề tài, GV hướng dẫn năm 2021-2022 mà SV ko đạt, hủy, không hoàn thành không được hướng dẫn năm 2022-2023.

- Mỗi nhóm không quá 5 SV, 1 SV làm chủ nhiệm đề tài

- Tên và nội dung đề tài KHÔNG trùng với đồ án tốt nghiệp và các công trình đã công bố.

  • Thứ Tư, 22:58 13/07/2022

Tags: