Quy chế

Quy chế và mẫu đơn công tác sinh viên

Mẫu đơn công tác sinh viên: Tải về tại đây.

Quy chế công tác sinh viên: Tải về tại đây.

Quy định tạm thời về việc Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học: Tải về tại đây.

Quy định công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên: Tải về tại đây.

Quy định quản lý sinh viên ngoại trú: Tải về tại đây.

Quy định quản lý sinh viên nội trú: Tải về tại đây.

Quy chế công tác cố vấn học tập: Tải về tại đây

Quy chế xét học bổng, khen thưởng: Tải về tại đây.

Quy định học bổng Nguyễn Thanh Bình: Tải về tại đây

Quy định chính sách, miễn giảm: Tải về tại đây.

Quy định tính học phí: Tải về tại đây.

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên: Tải về tại đây.