FIT NEWS 5+6/2020

Bản tin tháng 5+6/2020 về một số hoạt động của Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm

TIN VIDEO - FIT News tháng 3 /2019

Thông tin về một số hoạt động trong tháng thanh niên, Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm

TIN VIDEO - FIT News 9

Thông tin về một số hoạt động trong tháng 9, Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm

TIN VIDEO - FIT News 8

Thông tin về một số hoạt động trong tháng 8, Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm

MỘT KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG TRONG TRƯNG BÀY ẢO DỰA VÀO LIGHT MAP

Đỗ Văn Thiện, Trịnh Hiền Anh, Đỗ Năng Toàn, Trịnh Xuân Hùng, Ngô Đức Vĩnh, Nghiêm Văn Hưng

Xem thêm