SAU ĐẠI HỌC

Thạc sỹ Hệ thống thông tin

Chuẩn đầu ra Cao học ngành Hệ thống thông tin

1. Yêu cầu về kiến thức

Học viên theo học chương trình đào tạo Thạc sỹ Hệ thống thông tin tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu, cập nhật, các công nghệ hiện đại về hệ thống thông tin, bao gồm:

- Các kiến thức nâng cao về cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu (CSDL), hệ quản trị CSDL

- Các lý thuyết hiện đại về quản trị hệ thống thông tin, quản trị dự án hệ thống thông tin, quy trình phát triển hệ thống thông tin;

- Các kiến thức chuyên sâu, các công nghệ tiên tiến về tri thức, khai phá dữ liệu, hệ thống thông minh;

- Các kiến thức về phát triển, vận hành các hệ thống nhúng;

- Các nội dung lý thuyết và ứng dụng về an toàn, an ninh hệ thống thông tin.

2. Yêu cầu về kỹ năng

2.1.Kỹ năng nghề nghiệp

- Kỹ năng phân tích, thiết kế, phát triển hệ thống thông tin;

- Kỹ năng quản trị: quản trị CSDL, quản trị hệ thống thông tin, quản trị dự án hệ thống thông tin, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin;

- Kỹ năng thiết kế và phát triển các hệ thống thông minh sử dụng kỹ nghệ dữ liệu và tri thức;

- Kỹ năng tích hợp công nghệ với thực tế quản lý, sản xuất, kinh doanh... xây dựng giải pháp ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp, tổ chức;

- Kỹ năng vận dụng các công nghệ, kỹ thuật và công cụ hiện đại của ngành HTTT vào thực tế công việc;

- Kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, cập nhật các kiến thức chuyên sâu, các công nghệ mới về máy tính và công nghệ thông tin;

- Tham gia nghiên cứu và giảng dạy công nghệ thông tin ở các bậc phù hợp.

2.2.Các kỹ năng khác có liên quan

- Có kỹ năng phân tích, phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế liên quan đến ngành học;

- Khả năng sáng tạo trong làm việc độc lập, làm việc nhóm, hội nhập trong môi trường quốc tế;

- Sử dụng tốt ngoại ngữ trong công việc và nghiên cứu khoa học (tương đương B1 Châu Âu).