Ngành nghề đào tạo

THÔNG TIN CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO THUỘC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:

THÔNG TIN CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO THUỘC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:

STT

Hệ đào tạo

Ngành/chuyên ngành

Mã số

Thời gian đào tạo

1

Thạc sỹ

Hệ thống thông tin

8480104

1.5 năm

2

Đại học

Công nghệ thông tin

7480201

4 năm

Hệ thống thông tin

7480104

Khoa học máy tính

7480101

Kỹ thuật phần mềm

7480103

3

LT TC-ĐH

Khoa học máy tính

7480101

2.5 năm

4

LT CĐ-ĐH

Khoa học máy tính

7480101

1,5 năm

5

Cao đẳng

Công nghệ thông tin

6480201

3 năm

CHUÂN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO:

1. THẠC SỸ HỆ THỐNG THÔNG TIN

2. ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

3. ĐẠI HỌC HỆ THỐNG THÔNG TIN

4. ĐẠI HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH

5. ĐẠI HỌC KỸ THUẬT PHẦN MỀM

6. CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

2. NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

3. NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

4. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN