MỘT KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG TRONG TRƯNG BÀY ẢO DỰA VÀO LIGHT MAP

Đỗ Văn Thiện, Trịnh Hiền Anh, Đỗ Năng Toàn, Trịnh Xuân Hùng, Ngô Đức Vĩnh, Nghiêm Văn Hưng

MỘT KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG TRONG TRƯNG BÀY ẢO DỰA VÀO LIGHT MAP

Đỗ Văn Thiện, Trịnh Hiền Anh, Đỗ Năng Toàn, Trịnh Xuân Hùng, Ngô Đức Vĩnh, Nghiêm Văn Hưng

Hội nghị Quốc gia lần thứ XX, 2017

Abstract

Trưng bày ảo là một trong những chủ đề rất được quan tâm trên thế giới, mục đích của trưng bày ảo là thể hiện được không gian giống môi trường thật với thời gian thực. Vai trò của ánh sáng đối với các ứng dụng này luôn đặt lên hàng đầu, vì vậy cũng cần thể hiện ánh sáng sao cho chân thực và thời gian tính toán nhanh. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một kỹ thuật tăng tốc cho chiếu sáng trong trưng bày ảo dựa vào lightmap. Kỹ thuật đề xuất đã được cài đặt thử nghiệm và tỏ ra hiệu quả cho các đối tượng tĩnh và nguồn sáng cố định.

Citation

Đỗ Văn Thiện, Trịnh Hiền Anh, Đỗ Năng Toàn, Trịnh Xuân Hùng, Ngô Đức Vĩnh, Nghiêm Văn Hưng, “MỘT KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG TRONG TRƯNG BÀY ẢO DỰA VÀO LIGHT MAP”, Hội nghị Quốc gia lần thứ XX, 2017.

Full paper Pdf: MỘT KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG TRONG TRƯNG BÀY ẢO DỰA VÀO LIGHT MAP

  • Thứ Hai, 08:45 01/04/2019